Fèt Makaya

Makaya -

Fèt Makaya

Kisa ki fèt Makaya?

Ayisyen ki kwè nan lanati, ki konnen nan moman sa se al kase fèy nan bwa pou benyen tout timoun yo, nan objetik pou kouri kont tout move zè, tout fliyid negatif ke ou te kapte pandan ane a.

Se pa pou san rezon Vodou an, toujou di nou fòk nou proteje anviwònman, paske lè nou protejel, nap jwenn dlo nan sous yo, nan rivyè yo, nap jwenn tout kalite pyebwa e nap ka kase fèy, sa nou dwe konnen san anviwònman pa gen Makaya e depi ou wè anviwònman daprè kilti nou kòm pèp ou wè tout gro Antite sa yo 

- Fanmi Zaka ki se Antite ki la pou ba nou konesans pou fè Agrikilti e pou proteje anviwònman 

- Me Agwe ki se yon Antite ki la pou ba nou dlo, ba nou konesans pou nou konn kijan pou nou fè dlo ki nan sous yo ak nan rivyè yo rive jwenn chak moun lakay yo, kanalize yo pou tonbe nan jaden yo.

- Papa Simbi se yon Antite ki travay nan dlo dous, men de kote syantifik se li menm ki la pou ba nou konesans sou teknoloji, gen nan yo ki mineral, animal e vejetal.

- Dambalah se yon Antite ki la pou ba nou konesans medikal, apati de fèy yo, li moutre kijan poun fè konbinezon yo, pou geri moun, bay moun lavi.

Legba se yon Antite ki la pou ouvri pòt pou tout Antite yo antre, vin patisipe nan kèlkeswa rityèl wap fè, san li menm patap gen syans, paske se li menm ki ouvri pou tout Antite ki nan lè, dlo, tè, dife antre, se sa an chimi yo rele konbinezon 4 eleman

- Me Kafou san Antite sa pa gen Makaya, oken gran seremoni pap gen sans, paske se administrasyon li an ki arete move zè ak fo espri ki toujou sou moun, se li menm tou ki bay pasaj pou kèlkeswa Antite ki lye ak ou ki bloke, si ou gen yon Antite nan bitasyon wap chache ki evade se me Kafou kap ba ou li.

- Bawon Samdi ou pa ka pa genyenl nan seremoni sa, paske fòk ou toujou envite Zansèt ou vin asiste ak gran seremoni sa, pou yo ka direksyone ou, paske se yo ki kite rityèl Makaya pou nou, menm si nou modifyel, men mwen m prefere sa Zansèt yo te kite a, paske provèb la di pi wouye pi koupe.

An nou sispann kontinye depanse lajan nan fèt nwèl ke oksidan an pote ba nou, ki pa fè oken enpak sou vi nou, an nou retounen nan rasin nou pou nou al fete nan tout lakou, tout bitasyon, tout demanbre fèt Makaya.

Viv Desalin 
Viv Klè Erez
Viv Ayiti

Otè- R.James nèg nago👁

#AyiboboVodouVie

  


Leave a comment