Kisa ki Vodou?

Konesans sou Vodou -

Kisa ki Vodou?

VODOU a se yon gro patrimwàn istorik, materyèl e imateryèl ke Zansèt nou yo kite pou nou menm jenerasyon ki vivan jounen jodi a.

VODOU a se kilti nou, sa vle di :
o VODOU a se : Tout konesans nou dekouvri apati de tout eksperyans nou fè nan kontak nou avèk lanati a epi kòsmòs la ;
o VODOU a se : Kwayans nou ;
o VODOU a se : Mès nou ;
o VODOU a se : Koutim nou ;
o VODOU a se : Tout bagay nou kreye depi nan imajinasyon nou pou rive nan reyalizasyon materyèl yo ;
o VODOU a se : Fason nou defini relasyon moun ak moun relasyon moun ak lanati epi relasyon moun ak kòsmòs la ;
o VODOU a se : Mannyè nou defini kijan pou nou viv an kominote nan respè youn pou lòt, nan lapè, nan amoni epi nan abondans.

An konklizyon, VODOU a se tout yon mòd de vi ki charye valè moral sa yo, ki se :
1) Amonisasyon avèk lanati epi avèk kòsmòs la,
2) Respè san limit pou memwa Zansèt nou yo.
Menm mòd de vi sa, ki se VODOU a, li makonnen kò li avèk yon filozofi ki kanpe sou 4 pilye ki se : Globalism, Imanism, Kominotarism epi Respè pu Grandèt yo.

Otè- Achade Lisa